Przepisy -

Poręczenie kredytu

 

Co to oznacza? Poręczenie kredytu jest umową, na mocy której osoba, która poręcza kredyt (poręczyciel) zobowiązuje się wobec wierzyciela (np. banku) spłacić dług w przypadku gdy kredytobiorca tego zobowiązania nie dopełnił.

O czym należy pamiętać poręczając kredyt?

  • Należy przede wszystkim dokładnie zapoznać się z umową, szczególnie z zapisem dotyczącym zakresu odpowiedzialności jaką ponosi żyrant

  • Warto zaznaczyć w umowie, że za spłatę kredytu poręczający jest odpowiedzialny dopiero w sytuacji, gdy egzekucja wobec kredytobiorcy nie przyniosła skutków.

  • Dobrze jest także zastrzec, że jako żyrant chcemy być powiadamiani przez bank o opóźnieniach, zwłoce w spłacie kredytu, za który poręczamy

  • Należy pamiętać, że udzielając poręczenia będzie to wpływać negatywnie na ocenę twojej zdolności kredytowej, gdyż dane poręczyciela dostarczane są do Biura Informacji Kredytowej.

  • Jeżeli nie spłacimy długu kredytobiorcy, gdy ten się nie wywiąże z umowy możemy być wpisani do rejestru dłużników banku.

  • Śmierć kredytobiorcy niestety nie zwalnia z zapłaty długu poręczyciela

  • Poręczycielowi, który spłacił kredyt przysługuje tak zwane „roszczenie regresowe”. Oznacza to, że żyrant może odzyskać od nierzetelnego kredytobiorcy pieniądze równe wysokości długu, który spłacił


Lista tematów: